Algemene voorwaarden Bart van Kraaij Groep

Algemene voorwaarden Bart van Kraaij Groep

1.1          Bart van Kraaij Groep: Besloten Vennootschap onder KVK nummer 50479156, kantoorhoudende in D’n Bogerd, van Heemstraweg 53 te Druten.

1.2          Onder Bart van Kraaij Groep vallen de volgende handelsnamen: Bijles Portal, Bijles Maas en Waal, Company Coursus, Excellent Student, Maas en Waal Academie, Scriptiecontrole en Verretaal.

1.3          Overeenkomst: Een document met omschrijving van de opdracht aangegaan tussen de opdrachtgever en Bart van Kraaij Groep. Deze overeenkomst kan zowel schriftelijk, digitaal (via de website of een e-mail), als mondeling tot stand komen. Indien een overeenkomst schriftelijk wordt overeengekomen, vervalt een eventuele eerder overeengekomen mondelinge overeenkomst.

1.4          Opdrachtgever of klant: particulier die of bedrijf dat een opdracht laat uitvoeren door Bart van Kraaij Groep.

1.5          Opdrachtnemer: Bart van Kraaij Groep.

1.6          Cursist: persoon die een cursus, bijles, begeleidingstraject of training volgt. Dit kan de opdrachtgever zelf zijn of bijvoorbeeld zijn of haar kind of werknemer.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, verleende diensten en verrichte werkzaamheden van Bart van Kraaij Groep.

2.2          De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2.3          De algemene voorwaarden van een derde die bij de overeenkomst of verleende dienst betrokken is, zijn niet van toepassing.

2.4          Indien een derde door Bart van Kraaij Groep wordt ingeschakeld zijn de algemene voorwaarden van Bart van Kraaij Groep van toepassing.

2.5          Naast deze algemene voorwaarden is Bart van Kraaij Groep gerechtigd aanvullende voorwaarden te hanteren

3.5          Door de cursist vertelde feiten aan Bart van Kraaij Groep, zullen niet toegankelijk zijn  voor derden, tenzij Bart van Kraaij Groep dit noodzakelijk acht voor de fysieke of psychische toestand van de cursist of andere betrokkenen.

 

Inspanningsverplichting en uitvoering werkzaamheden

4.1          Bart van Kraaij Groep zal de diensten en werkzaamheden uitvoeren naar beste inzicht en vermogen. Deze verplichting betreft een inspanningsverplichting. Dit wel zeggen dat Bart van Kraaij Groep niet instaat voor de garantie en het slagen van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.2          Bart van Kraaij Groep bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

4.3          Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bart van Kraaij Groep het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover behoeft opdrachtgever niet geïnformeerd te worden.

4.4          Bart van Kraaij Groep baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. De juistheid van deze informatie en gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.

 

Prijzen en betaling

5.1.         De door de opdrachtgever aan Bart van Kraaij Groep verschuldigde vergoeding wordt in de offerte en/of overeenkomst genoemd. De standaard tarieven van Bart van Kraaij Groep staan op de websites vermeld.

5.2          Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan door de    opdrachtgever. Bart van Kraaij Groep is bevoegd een herinneringsfactuur te sturen voor de betreffende factuur.

5.3          Bart van Kraaij Groep heeft de bevoegdheid om de gewenste diensten/opdrachten van de          opdrachtgever op te schorten zolang er niet betaald is binnen de termijn van 14 dagen.

5.4          Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen bij Bart van Kraaij Groep kenbaar te worden gemaakt, tenzij opdrachtgever deze bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

5.5          Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn/haar

betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van opdrachtgever.

Totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst

6.1          De overeenkomst tussen opdrachtgever en Bart van Kraaij Groep komt tot stand wanneer de overeenkomst is ondertekend of wanneer de opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk, mondeling of dan wel elektronisch heeft aanvaard.

6.2          De overeenkomst wordt beëindigd indien een van de partijen de overeengekomen

afspraken niet nakomt en daartoe in verzuim verkeert.  De overeenkomst kan worden op gezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

6.3          Een eenmalige of korte overeenkomst kan zeven dagen voor aanvang  van de werkzaamheden kosteloos worden geannuleerd.

6.4          Een afspraak dient uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien de afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, is Bart van Kraaij Groep bevoegd om het overeengekomen tarief volledig in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

7.1          Bart van Kraaij Groep is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Bart van Kraaij Groep ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

7.2          Aansprakelijkheid van Bart van Kraaij groep voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, is te allen tijde uitgesloten.

7.3          Bart van Kraaij Groep kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en).

7.4          Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Bart van Kraaij Groep onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Bart van Kraaij Groep voor de ontstane schade niet aansprakelijk.

7.5          Indien een opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van Bart van Kraaij Groep welke bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Bart van Kraaij Groep voor die schade aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding die Bart van Kraaij groep voor de werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.

7.6          De aansprakelijkheid van Bart van Kraaij Groep is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Bart van Kraaij Groep in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

7.7          Bart van Kraaij Groep is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten, in welke zin dan ook.

7.8          Bart van Kraaij Groep is niet aansprakelijk voor vermissing van of (in)directe schade aan eigendommen van opdrachtgever.

7.9          Voor schade aan door Bart van Kraaij Groep uitgeleende producten is opdrachtgever volledig aansprakelijk.

7.10        Bart van Kraaij Groep is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan onverwachte omstandigheden die niet aan Bart van Kraaij Groep te wijten zijn en waar Bart van Kraaij Groep geen schuld aan heeft en die uit de wet en jurisprudentie voortvloeien.

7.11        Bart van Kraaij Groep is niet aansprakelijk in geval van een technische- en/of andere storingen met betrekking tot alle diensten en systemen van Bart van Kraaij Groep.

 

Klachten

8.1          Indien opdrachtgever een klacht heeft, kan de opdrachtgever de klacht telefonisch via telefoonnummer 0487-745003 of via e-mail bart@bvkgroep.nl aan Bart van Kraaij kenbaar maken.

 

Intellectueel eigendom

9.1          Bart van Kraaij Groep behoudt alle intellectuele eigendomsrechten voor die voortvloeien uit de door Bart van Kraaij Groep gemaakte ontwikkelingen, ideeën en/of diensten. Het is opdrachtgever verboden om deze zaken, alsmede teksten en/of beeldmateriaal, die aan Bart van Kraaij Groep toebehoren, zonder toestemming van Bart van Kraaij Groep direct of indirect te gebruiken.

 

Aanvullende voorwaarden

10.1        Voor het gebruik van de dienst “Bijles Portal” gelden aanvullende voorwaarden. Zie voor deze aanvullende voorwaarden www.bijlesportal.nl

10.2        Voor cursisten van “Bijles Maas en Waal” geldt een gedragscode. Cursisten worden geacht hiervan kennis te nemen alvorens zij diensten afnemen bij “Bijles Maas en Waal”. Zie www.bijlesmaasenwaal.nl voor deze gedragscode.

10.3        Voor “Excellent Student” gelden aanvullende voorwaarden. Zie www.excellentstudent.nl.

 

Toepasselijk recht

11.1        Op deze algemene voorwaarden en overeenkomst tussen Bart van Kraaij Groep en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

 

Bekijk hier onze diensten